ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه

ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشهبه دستور دادستان محترم استان البرز و مکاتبه مدیر کل دفتر شهری و امور شهرداریها گرفتن عوارض سالانه کسب و پیشه از فعالیت پزشکان و صاحبان حرف وابسته توسط شهرداریها ممنوع می باشد.