همکاران محترم احتراما بدینوسیله نامه مدیریت محترم” امور دارویی و فرآورده های بیولوژیک ” معاونت غذا ودارو جهت ثبت اقلام مرتبط به کووید۱۹ جهت اقدام به اطلاع رسانده می شود. لازم به ذکر است که در ابتدا بایستی از طریق آدرس ttac.ir وارد سایت سازمان غذا ودارو شده ودر پنجره ” راهنما و مستندات ” چگونگی انجام کار را مطالعه بفرمایید. دبیرخانه انجمن داروساران استان البرز

کد IRCنام ژنریکنام لاتین برندنام شرکت تامین کننده
4414467753405288HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLET ORAL 200 mg  HYDROXYCHLOROQUINE 200MG   TABLET ORAL 200 mg  روزدارو
4087312804669641HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLET ORAL 200 mg  ROMATOREST   TABLET ORAL 200 mg  داروسازی تهران دارو
8763169363731308HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLET ORAL 200 mg  HYDROXYCHLOROQUINE   TABLET ORAL 200 mg  روزدارو
1757435538606141HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLET ORAL 200 mg  HYDROXYCHLOROQUINE   TABLET ORAL 200 mg  داروسازی امین
0789998206615775HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLET ORAL 200 mg  HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB   TABLET ORAL 200 mg  داروسازی امین
3472752402989233HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLET ORAL 200 mg  MODAQUENIL   TABLET ORAL 200 mg  داروسازی مداوا
1782446820251527HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLET ORAL 200 mg  HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB   TABLET ORAL 200 mg  داروسازی مداوا
7628462893569324CHLOROQUINE (AS PHOSPHATE) TABLET ORAL 150 mg  CHLOROQUINE PHOSPHATE 150MG TAB   TABLET ORAL 150 mg  پارس دارو
0727036619770314CHLOROQUINE (AS PHOSPHATE) TABLET ORAL 150 mg  CHLOROQUINE   TABLET ORAL 150 mg  پارس دارو
7582724914988232CHLOROQUINE (AS PHOSPHATE) TABLET ORAL 150 mg  CHLOROQUINE PHOSPHATE 150MG TAB   TABLET ORAL 150 mg  داروسازی خوارزمی
6069015833252912HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLET ORAL 200 mg  HYDROXYCHLOROQUINE   TABLET ORAL 200 mg  ایران دارو
8036063695371144HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLET ORAL 200 mg  MODAQUENIL   TABLET ORAL 200 mg  دارو سازی طب مفید نیکان
5056100180515461CHLOROQUINE (AS PHOSPHATE) TABLET ORAL 150 mg  CHLOROQUINE   TABLET ORAL 150 mg  تامین آوا سلامت
8621372574157866CHLOROQUINE PHOSPHATE SOLUTION ORAL 80 mg/5mL 60 mLCHLOROQUINE PHOSPHATE   SOLUTION ORAL 80 mg/5mL 60 mLماه داروی حکیم
9594137837337869RIBAVIRIN CAPSULE ORAL 200 mg  REBETOL   CAPSULE ORAL 200 mg  بهستان دارو
0624293483200020RIBAVIRIN CAPSULE ORAL 200 mg  RIBABIOVIR   CAPSULE ORAL 200 mg  باختر  بیوشیمی
1291916491766839RIBAVIRIN TABLET ORAL 200 mg  COPEGUS   TABLET ORAL 200 mg  داروسازی سبحان انکولوژی
6917055781448588RIBAVIRIN CAPSULE ORAL 200 mg  RIBAVIRIN   CAPSULE ORAL 200 mg  تامین آوا سلامت
8489877063134859RIBAVIRIN CAPSULE ORAL 200 mg  RIBAVIRIN   CAPSULE ORAL 200 mg  تامین آوا سلامت
3644410114863615RIBAVIRIN CAPSULE ORAL 200 mg  HEPTOS   CAPSULE ORAL 200 mg  یارا طب خاورمیانه
4152653797612707RIBAVIRIN CAPSULE ORAL 200 mg  RIBAVIRINA AUROBINDO   CAPSULE ORAL 200 mg  رضا دارو پارس
1197186522932665RIBAVIRIN CAPSULE ORAL 200 mg  RIBAVIRINA AUROBINDO   CAPSULE ORAL 200 mg  رضا دارو پارس
6714304645579445RIBAVIRIN CAPSULE ORAL 200 mg  RIBAVIRIN   CAPSULE ORAL 200 mg  ماه داروی حکیم
1973730687193641RIBAVIRIN INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL  RIBAVIRIN   INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL  ماه داروی حکیم
6309024184370220RIBAVIRIN CAPSULE ORAL 200 mg  RIBAVIRIN   CAPSULE ORAL 200 mg  ماه داروی حکیم
8151276476227098RIBAVIRIN INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL  RIBNOID-100   INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL  کی بی سی
2442167431073136RIBAVIRIN CAPSULE ORAL 200 mg  HEPTOS   CAPSULE ORAL 200 mg  یارا طب خاورمیانه
5498397992170744OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 30 mg  TAMIFLU   CAPSULE ORAL 30 mg  اکبریه
4548151337824215OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 75 mg  OSELTAMIVIR (RAZAK) 75MG CAP   CAPSULE ORAL 75 mg  لابراتوارهای رازک
0932468617657417OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 75 mg  FLUBIOVIR   CAPSULE ORAL 75 mg  باختر  بیوشیمی
7716638159865514OSELTAMIVIR POWDER, FOR SOLUTION ORAL 30 mg/5mL  OSELTAMIVIR   POWDER, FOR SOLUTION ORAL 30 mg/5mL  ماه داروی تجهیز
3207293056683084OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 75 mg  OSELTAMIVIR   CAPSULE ORAL 75 mg  تامین آوا سلامت
5215739790678169OSELTAMIVIR POWDER, FOR SOLUTION ORAL 30 mg/5mL  OSELTAMIVIR   POWDER, FOR SOLUTION ORAL 30 mg/5mL  ماه داروی حکیم
3473012141017693OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 75 mg  TAMIFLU   CAPSULE ORAL 75 mg  رش پارس
3324063997419739OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 30 mg  TAMIFLU   CAPSULE ORAL 30 mg  رش پارس
7858273793707690OSELTAMIVIR POWDER, FOR SOLUTION ORAL 30 mg/5mL  OSELTAMIVIR   POWDER, FOR SOLUTION ORAL 30 mg/5mL  کی بی سی
8718496266796345OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 45 mg  TAMIFLU   CAPSULE ORAL 45 mg  رش پارس
7898585864290257OSELTAMIVIR POWDER, FOR SOLUTION ORAL 60 mg/5mL  OSELTAMIVIR   POWDER, FOR SOLUTION ORAL 60 mg/5mL  نوآوران فخر دارو
3951831030565146OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 75 mg  MCOSVIR   CAPSULE ORAL 75 mg  کی بی سی
7333872440922938OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 75 mg  OSELVIR   CAPSULE ORAL 75 mg  کی بی سی
2752465872407206OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 45 mg  FLU-BAAN   CAPSULE ORAL 45 mg  داروسازی تهران دارو
1020397884676769OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 75 mg  FLU-BAAN   CAPSULE ORAL 75 mg  داروسازی تهران دارو
7449941226045551OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 30 mg  FLU-BAAN   CAPSULE ORAL 30 mg  داروسازی تهران دارو
4934735134401039OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 75 mg  OSELTAMIVIR PHOSPHATE 75MG CAPSULES   CAPSULE ORAL 75 mg  اریکه تجارت ویستا
5573712737114113OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 75 mg  OSELTAMIVIR   CAPSULE ORAL 75 mg  اریکه تجارت ویستا
2624983289664902OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 75 mg  OSELTAMIVIR   CAPSULE ORAL 75 mg  یارا طب خاورمیانه
5749096894599622OSELTAMIVIR CAPSULE ORAL 75 mg  OSELTAMIVIR   CAPSULE ORAL 75 mg  یارا طب خاورمیانه
1480734934150735LOPINAVIR / RITONAVIR TABLET ORAL 200 mg/50 mg  LOPINAVIR/RITONAVIR   TABLET ORAL 200 mg/50 mg  تامین آوا سلامت
8167701880816707LOPINAVIR / RITONAVIR TABLET ORAL 200 mg/50 mg  LOPINAVIR/RITONAVIR   TABLET ORAL 200 mg/50 mg  تامین آوا سلامت
1393223589266507LOPINAVIR / RITONAVIR TABLET ORAL 200 mg/50 mg  LOPINAVIR/RITONAVIR   TABLET ORAL 200 mg/50 mg  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
9576076530751751LOPINAVIR / RITONAVIR TABLET ORAL 200 mg/50 mg  LOPINAVIR/RITONAVIR   TABLET ORAL 200 mg/50 mg  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
7219448221842376LOPINAVIR / RITONAVIR TABLET ORAL 100 mg/25 mg  LOPINAVIR/RITONAVIR   TABLET ORAL 100 mg/25 mg  ماه داروی حکیم
3755099193992807LOPINAVIR / RITONAVIR SOLUTION ORAL 80 mg/20 mg/1mL 60 mLLOPINAVIR / RITONAVIR   SOLUTION ORAL 80 mg/20 mg/1mL 60 mLکی بی سی
7246492043175743LOPINAVIR / RITONAVIR TABLET ORAL 100 mg/25 mg  LOPINAVIR / RITONAVIR   TABLET ORAL 100 mg/25 mg  کی بی سی
9687065043193239LOPINAVIR / RITONAVIR TABLET ORAL 200 mg/50 mg  LOPINAVIR / RITONAVIR   TABLET ORAL 200 mg/50 mg  کی بی سی
1262677110173648LOPINAVIR / RITONAVIR TABLET ORAL 200 mg/50 mg  LOPINAVIR / RITONAVIR   TABLET ORAL 200 mg/50 mg  یارا طب خاورمیانه
2087466322037671 PREDNISOLONE   TABLET ORAL 5 mg  داروسازی ابوریحان
2464756863299114NISOPRED   TABLET ORAL 5 mg  ایران هورمون
1928564899611676AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN   CAPSULE ORAL 250 mg  دارو سازی فارابی
9147056664575270AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  ZITHROSAD   CAPSULE ORAL 250 mg  سجاد داروی شرق
8615260161760002AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN SOHA   CAPSULE ORAL 250 mg  دارو سازی سها
2328044002508673AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN   CAPSULE ORAL 250 mg  داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
3103858756677032AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHRODOR   CAPSULE ORAL 250 mg  تولید مواد داروئی درسا دارو
3044985961403594AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN   CAPSULE ORAL 250 mg  داروسازی تولید دارو
1495017320410035AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN   CAPSULE ORAL 250 mg  سجاد داروی شرق
5136610727473196AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP   CAPSULE ORAL 250 mg  داروسازی تهران شیمی
3371500727279640AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZIROCIN   CAPSULE ORAL 250 mg  داروسازی تهران شیمی
4869011709782319AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN ARYA   CAPSULE ORAL 250 mg  داروسازی آریا
2764119632572357AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  ZITOCIDAL   CAPSULE ORAL 250 mg  داروسازی خوارزمی
4684562899244565AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN   CAPSULE ORAL 250 mg  داروسازی کوثر
1892544081496483AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN-SHAFA   CAPSULE ORAL 250 mg  لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
5232770362775377AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN-SANA MED   CAPSULE ORAL 250 mg  داروسازی ثنامد
7805962731451618AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  ZIMEXIR   CAPSULE ORAL 250 mg  داروسازی اکسیر
3968933065382448AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN-SANA MED   CAPSULE ORAL 250 mg  داروسازی ثنامد
1159877559042738AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN ARYA   CAPSULE ORAL 250 mg  داروسازی آریا
5629473378083425AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN   CAPSULE ORAL 250 mg  داروسازی تولید دارو
9183699988280663AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN   CAPSULE ORAL 250 mg  صنعتی کیمیدارو
3064631047447353AZITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN   TABLET ORAL 250 mg  دارو سازی فارابی
1332544277060606AZITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN   TABLET ORAL 250 mg  داروسازی کوثر
5302221812861390AZITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN-SHAFA   TABLET ORAL 250 mg  لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
5450061956806950AZITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg  AZPIN   TABLET ORAL 250 mg  دارو سازی تسنیم
2593203717086221AZITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN   TABLET ORAL 250 mg  دارو سازی فارابی
0321877567418288AZITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN SOHA   TABLET ORAL 250 mg  دارو سازی سها
0276821413996803AZITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg  AZIROCIN   TABLET ORAL 250 mg  داروسازی تهران شیمی
2415008890758773AZITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN   TABLET ORAL 250 mg  صنعتی کیمیدارو
8595264529305086AZITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN   TABLET ORAL 250 mg  داروسازی خوارزمی
4647083187450199AZITHROMYCIN TABLET ORAL 250 mg  AZITHROMYCIN   TABLET ORAL 250 mg  روزدارو
7457070744733700AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 500 mg  AZITHROMYCIN   CAPSULE ORAL 500 mg  دارو سازی فارابی
3774163044419392AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 500 mg  AZITHRODOR   CAPSULE ORAL 500 mg  تولید مواد داروئی درسا دارو
1206633763200863AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 500 mg  AZITHROMYCIN (SAJADDAROU) 500MG CAP   CAPSULE ORAL 500 mg  سجاد داروی شرق
8817996753798464AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 500 mg  AZITHROMYCIN SOHA   CAPSULE ORAL 500 mg  دارو سازی سها
2712621149834169AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 500 mg  ZIMEXIR   CAPSULE ORAL 500 mg  داروسازی اکسیر
9640115089070677AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 500 mg  AZITHROMYCIN   CAPSULE ORAL 500 mg  داروسازی کوثر
3843221117195553AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 500 mg  ZITHROSAD   CAPSULE ORAL 500 mg  سجاد داروی شرق
1571986985828820AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg  AZITHROMYCIN -SHAFA   TABLET ORAL 500 mg  لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
6305740639019851AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg  AZITHROMYCIN   TABLET ORAL 500 mg  داروسازی کوثر
5503180478433472AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg  AZITHROMYCIN   TABLET ORAL 500 mg  دارو سازی فارابی
8664488737041424AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg  AZIROCIN   TABLET ORAL 500 mg  داروسازی تهران شیمی
0250806775079985AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg  AZITHROMYCIN   TABLET ORAL 500 mg  داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
4561362577748393AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg  AZITHROMYCIN   TABLET ORAL 500 mg  داروسازی خوارزمی
5138719595213142AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg  AZITHROMYCIN   TABLET ORAL 500 mg  روزدارو
7634621242988022AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg  AZITHROMYCIN SOHA   TABLET ORAL 500 mg  دارو سازی سها
0091539657857811AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg  AZITHROMYCIN   TABLET ORAL 500 mg  صنعتی کیمیدارو
6130959823838062AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg  AZPIN   TABLET ORAL 500 mg  دارو سازی تسنیم
7965418524608604AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg  AZITHROMYCIN   TABLET ORAL 500 mg  دارو سازی فارابی
1946482792061288NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  NAPROXEN   TABLET ORAL 250 mg  لابراتوارهای رازک
6969171357167272NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  MODAXEN   TABLET ORAL 250 mg  دارو سازی طب مفید نیکان
6681841043901801NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  NAPROXEN   TABLET ORAL 250 mg  رامو فارمین
7838923279183623NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  MODAXEN   TABLET ORAL 250 mg  دارو سازی طب مفید نیکان
5903839170583163NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  NAPROXEN (RAZAK) 250MG TAB   TABLET ORAL 250 mg  لابراتوارهای رازک
6082928283348517NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  NAPROXEN   TABLET ORAL 250 mg  صنعتی کیمیدارو
1086662788534180NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  NAPROXEN   TABLET ORAL 250 mg  داروئی فاخر
9267965734372605NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  NAPROXEN SOHA   TABLET ORAL 250 mg  دارو سازی سها
8549519102033482NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  TEDAPROX   TABLET ORAL 250 mg  داروسازی تهران دارو
9442373687978129NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  NAPROXEN   TABLET ORAL 250 mg  روزدارو
6472631816061034NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  NAPROXEN   TABLET ORAL 250 mg  داروسازی تهران شیمی
9675986410953485NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  NAPROXEN 250MG TAB   TABLET ORAL 250 mg  روزدارو
9373159566347191NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  NAPROXEN   TABLET ORAL 250 mg  پارس دارو
4148600210426525NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  NAPROXEN-SOBHAN   TABLET ORAL 250 mg  سبحان دارو
2081311330969796NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  NAPROXEN-SHAFA   TABLET ORAL 250 mg  لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
8968322486439825NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  NAPROXEN   TABLET ORAL 250 mg  مهبان دارو
5077177022308729NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg  NAPROXEN   TABLET ORAL 250 mg  مهبان دارو
9421490710286259NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPROXEN-NAJO   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  ایران ناژو
5111920355990160NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPROXEN 500MG TAB   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  روزدارو
6756110449772280NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPROXEN SOHA   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  دارو سازی سها
0131760232967264NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPROXEN   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  پارس دارو
7861613014518163NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPROXEN   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  صنعتی کیمیدارو
9664866819840231NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPROXEN-SOBHAN   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  سبحان دارو
4158409789180091NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPROXEN-SHAFA   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
7747303287891376NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPROXEN   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  روزدارو
6219985073153489NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPROXEN  500 MG   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  مهبان دارو
5683211973288168NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPROXEN   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  لابراتوارهای رازک
6649694235124975NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPROXEN   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  لابراتوارهای رازک
2314460681811084NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPROXEN   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  داروسازی تهران شیمی
8019660715838616NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPRON   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  ایران هورمون
9157560596336192NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  TEDAPROX   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  داروسازی تهران دارو
6409763066805071NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPROXEN-SOBHAN   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  سبحان دارو
5006575465925647NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  NAPROXEN   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  لابراتوارهای رازک
6740928512280869NAPROXEN TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  MODAXEN   TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg  دارو سازی طب مفید نیکان
5197645624927819NAPROXEN SUPPOSITORY RECTAL 500 mg  AFIROXEN   SUPPOSITORY RECTAL 500 mg  ایران آوند فر
1318865220598984NAPROXEN SUPPOSITORY RECTAL 500 mg  NAPROXEN-EMAD   SUPPOSITORY RECTAL 500 mg  عماد درمان پارس
8612905412261658NAPROXEN SUPPOSITORY RECTAL 500 mg  NAPROXEN   SUPPOSITORY RECTAL 500 mg  داروسازی ابوریحان
0895134736783806NAPROXEN SUPPOSITORY RECTAL 500 mg  NAPROXEN-BEHVAZAN   SUPPOSITORY RECTAL 500 mg  دارو سازی بهوزان
3839030447230174NAPROXEN SUPPOSITORY RECTAL 500 mg  NAPROXEN   SUPPOSITORY RECTAL 500 mg  داروسازی تولید دارو
4792418937859765NAPROXEN SUPPOSITORY RECTAL 500 mg  NAPROXEN   SUPPOSITORY RECTAL 500 mg  فارماشیمی
9989058159115983NAPROXEN SUPPOSITORY RECTAL 500 mg  NAPROXEN-BEHVAZAN   SUPPOSITORY RECTAL 500 mg  دارو سازی بهوزان
8450643145940057NAPROXEN CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 200 mg  PROXAGEL   CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 200 mg  داروسازی دانا
9746708622591060NAPROXEN CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 200 mg  NAPROSOFT   CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 200 mg  داروسازی زهراوی
8927239323036480NAPROXEN CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 200 mg  GELAPROX   CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 200 mg  داروسازی تهران دارو
5074631157991381NAPROXEN CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 200 mg  PROXAGEL   CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 200 mg  داروسازی دانا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *