در خصوص تردد:

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند که بنابر پیگیری بعمل آمده از سازمان نظام پزشکی در خصوص مجوز تردد ، مطلع گردیدیم که مقرر

ادامه مطلب »