در خصوص بازآموزیها

با توجه به نیاز تعداد کثیری از همکاران به امتیاز بازآموزی بدینوسیله راهنمای ثبت نام در برنامه های اموزش مداوم وبینار جهت اطلاع اعلام میگردد.

ادامه مطلب »